Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

VN7287

Đến 胡志明市

27/09/22 17:15

27/09/22 17:15

准时

VJ1231

Đến 胡志明市

27/09/22 17:00

27/09/22 17:00

准时

QH1971

Đến 胡志明市

27/09/22 11:50

27/09/22 11:50

准时