Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

QH1970

Từ 胡志明市

29/11/22 11:10

29/11/22 11:10

在门口

S03

G2