Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

QH1971

Đến Ho Chi Minh City

29/11/22 11:50

29/11/22 11:50

Departed

S03

G2