Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

VJ1231

Đến Ho Chi Minh City

18/08/22 17:00

18/08/22 17:00

On Time

S03

G5

QH1971

Đến Ho Chi Minh City

18/08/22 11:50

18/08/22 11:50

On Time

S03

G5