Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

VN62

Từ SVO

30/11/21 23:55

30/11/21 23:55

On Time

S04