Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

VN7286

Từ Ho Chi Minh City

27/09/22 16:50

27/09/22 16:50

On Time

VJ1230

Từ Ho Chi Minh City

27/09/22 16:25

27/09/22 16:25

On Time

QH1970

Từ Ho Chi Minh City

27/09/22 11:10

27/09/22 11:10

On Time