Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

VN7286

Từ TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 16:50

27/09/22 16:50

Đúng giờ

VJ1230

Từ TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 16:25

27/09/22 16:25

Đúng giờ

QH1970

Từ TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 11:10

27/09/22 11:10

Đúng giờ