Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

VJ230

Từ TP. Hồ Chí Minh

03/08/20 09:20

03/08/20 09:20

Tại cửa

S02

G2