Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm hạ cánh

QH1970

Từ TP. Hồ Chí Minh

25/09/20 11:10

25/09/20 11:10

Tại cửa

S02

G2

VJ230

Từ TP. Hồ Chí Minh

25/09/20 09:05

25/09/20 09:05

Tại cửa

S02

G2