Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

OZ7747

Đến Icheon

26/01/21 13:30

26/01/21 13:30

Đúng giờ

S04

QH1971

Đến TP. Hồ Chí Minh

26/01/21 11:40

26/01/21 11:40

Đúng giờ

S02

G2