Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

VJ231

Đến TP. Hồ Chí Minh

03/08/20 10:05

03/08/20 10:05

Đã khởi hành

S02

G2