Thông tin

Thời gian Dự kiến

Thời gian Thực tế

Tình trạng

Điểm cất cánh

VN7287

Đến TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 17:15

27/09/22 17:15

Đúng giờ

VJ1231

Đến TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 17:00

27/09/22 17:00

Đúng giờ

QH1971

Đến TP. Hồ Chí Minh

27/09/22 11:50

27/09/22 11:50

Đúng giờ